fbpx

Polityka prywatności

Fundacja „BARDZIEJ” – informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1.  ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze świadczeń statutowych Fundacji oraz danych osobowych ich prawnych przedstawicieli, w tym rodziców lub opiekunów jest Fundacja „BARDZIEJ” z siedzibą: ul. Stodolna 116, 62-035 Kórnik, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000893399, NIP: 7773372457, REGON: 38864440300000.

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Fundacja „BARDZIEJ” nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w związku z czym jego funkcje pełni kierownik jednostki w osobie prezesa zarządu Fundacji – Katarzyny Starzeckiej. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z prezesem zarządu Fundacji w formie elektronicznej: e-mail <e-mail> lub pisemnej na adres siedziby Fundacji.

 • ŻRÓDŁO POZYSTKANIA DANYCH

Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 pozyskiwane są w momencie zgłoszenia Fundacji chęci podjęcia współpracy z Fundacją, w tym skorzystania z jej statutowych świadczeń.

 •  ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych, przetwarza zarówno dane kontaktowe, jak również dane identyfikacyjne. Z uwagi na specyfikę pracy Fundacji – prowadzonych działań na rzecz osób niepełnosprawnych, Administrator przetwarza także dane dotyczące zdrowia.

 • CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
  • Dane osobowe są przetwarzanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1, z późn. zm. – dalej: „RODO”).
  • Dane osobowe osób dorosłych, w tym nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, jak również dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów mogą być przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów mających na celu realizację świadczeń statutowych Fundacji na rzecz osób zainteresowanych, lub realizacji innych, niż zawieranie i realizacja umów działań statutowych Fundacji na rzecz osób zainteresowanych, a w tym w zakresie: finansowania zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, wyposażenia poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny, zakupu leków i środków medycznych, zakupu żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego, udzielania pomocy finansowej i rzeczowej, organizowania i prowadzenia placówek o charakterze mieszkalnym służącym osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, w tym remontów, modernizacji i budowy takich obiektów w celu organizowania „opieki wytchnieniowej”, turnusów rehabilitacyjnych i rekreacyjno-rehabilitacyjnych, obozów rekreacyjno-turystycznych oraz miejsc stałego zamieszkania dla osób niepełnosprawnych, udzielania wszelkiego wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych głównie psychologicznego i materialnego, akcji integracyjnych, akcji szkoleniowych i informacyjnych, konferencji naukowych, szkoleń, fundowania stypendiów, organizowania i finansowania kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży, prowadzenia terapii artystycznej, a w tym organizowania festiwali, festynów, konkursów, aukcji oraz innych imprez publicznych, imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. Wszystkie wymienione cele realizowane są w oparciu o uprzednią dobrowolną zgodę osoby, której dane dotyczą bądź jej przedstawiciela ustawowego albo prawnego opiekuna [art. 6 ust. 1 lit. a RODO], jak również w celach niezbędnych do wykonania zawieranych umów [art. 6 ust. 1 lit. b RODO].
  • W zakresie obowiązków prawnych spoczywających na Fundacji podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przepisy podatkowe i ustawa o fundacjach.
  • W przypadkach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację, a mianowicie ustalenia, zabezpieczenia, obrony lub dochodzenia roszczeń w ramach prowadzonej działalności Fundacji podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • W zakresie dotyczącym informowania w mediach i publikacjach o działalności Fundacji z wykorzystaniem danych i wizerunku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a mianowicie zgoda osoby, której dane dotyczą.
  • Fundacja przetwarza dane dotyczące zdrowia w celu udzielania świadczeń przez Fundację lub przez podmioty, za pośrednictwem których Fundacja realizuje świadczenia zdrowotne (diagnostyka, profilaktyka, terapia, rehabilitacja) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą lub udziałem w innym rodzaju świadczenia) – [podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych].
 • WYŁĄCZENIA
  • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
  • Wobec Państwa nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), a tym Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  • W związku z weryfikacją przesłanych dokumentów dot. zawarcia umów o świadczenia Fundacja przechowuje dane osobowe przez okres 1 miesiąca od daty ich wpłynięcia do Fundacji.
  • W przypadku zawarcia z Fundacją umowy o świadczenie, dane będą przechowywane do czasu rozwiązania umowy, z zastrzeżeniem pkt 7.4.
  • W związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych Fundacja przetwarzać będzie dane osobowe przez okres wskazany w tych przepisach.
  • W związku z ustaleniem, zabezpieczeniem, obroną i dochodzeniem roszczeń Fundacja przetwarza dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń wskazany w przepisach prawa cywilnego.
  • W innych przypadkach przetwarzania danych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody Fundacja przechowuje dane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  • Dane dotyczące zdrowia są przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849, z późn. zm.). Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres co najmniej 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. 
 • PODMIOTY, KTÓRYM FUNDACJA UDOSTĘPNIA DANE
  • Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  • Dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT oraz podmiotom przetwarzającym należącym do grupy podwykonawców – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
  • W ramach określonych w pkt 8.1 i 8.2., odbiorcą Państwa danych osobowych będą między innymi następujące podmioty:
   a. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Fundacji,
   b. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych,
   c. operatorzy pocztowi oraz firmy kurierskie,
   d. banki, w których Fundacja posiada rachunki bankowe, w zakresie dokonywanych transakcji,
   e. podmioty organizujące wydarzenia związane z działalnością Fundacji,
   f. podmioty organizujące zbiórki pieniężne na portalach internetowych,
   g. partnerzy Fundacji świadczący usługi medyczne i rehabilitacyjne,
   h. partnerzy Fundacji – dostawcy sprzętu rehabilitacyjnego,
   – w związku z realizacją współpracy z Fundacją;
   i. organy państwowe – w sytuacjach przewidzianych przez przepisy prawa.
 • PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  • Przysługują Państwu następujące prawa:
   • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
   • prawo do sprostowania danych osobowych;
   • prawo do usunięcia danych osobowych z tym zastrzeżeniem, że przepisy prawa mogą nakładać na Administratora obowiązek przechowywania Państwa dokumentacji medycznej przez określony czas;
   • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku żądania ograniczenia przetwarzania, które ze względu na zakres ograniczenia uniemożliwia lub ogranicza świadczenie oferowane przez Fundację, będzie to pociągało za sobą skutek w postaci ograniczenia lub zaprzestania świadczenia;
   • prawo do przeniesienia danych osobowych; 
   • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, jak w pkt 9.1.4; 
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia: tel. 606-950-000.
  • Fundacja informuje, że mają Państwa prawo dostępu do swoich danych opiera się na art. 15 RODO, prawo do otrzymywania kopii danych – na podstawie art. 15 ust. 3 RODO, prawo do sprostowania swoich danych – na podstawie art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych – na podstawie art. 17 RODO -o ile Administratorowi nie przysługuje prawo do ich przetwarzania na innej podstawie prawnej lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania; ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych przysługuje w oparciu o art. 20 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynika z art. 21 RODO.
 • INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest niezbędnym warunkiem do udzielenia świadczeń, w tym świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych.
  • W przypadku podania danych osobowych szczególnych kategorii (przez które zgodnie z RODO należy rozumieć dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej, a także dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.